Gunnar Modeen minnesmedaljen

artikel av Jukka Hoffrén

Statistiska Samfundet i Finland r.f. har i samband med de nordiska statistikdagarna traditionsenligt delat ut Gunnar Modeen -minnesmedaljen till särskilt meriterade statistiker. Praxisen har varit att dela ut medaljen till en representant för det land där statistikdagarna hålls.

Gunnar Modeen -minnesmedaljen beviljas för en betydande livsgärning inom statistikbranschen. Meningen är att den person som belönas är en framstående senior expert inom statistikbranschen, som uttryckligen utmärkt sig i det praktiska statistik-arbetet och som uppskattas av sina kolleger.

Styrelsen för Statistiska Samfundet väljer den person som får medaljen och medaljen överlåts i samband med ett nordiskt statistikermöte. Enligt fondens stadga överlåts medaljen till en betydande nordisk statistiker från det land som respektive år arrangerar mötet. Den första medaljen överläts vid det nordiska statistikermöte som hölls i Finland år 1989.

Bakgrunden till och kriterier för GM-minnesmedaljen

Efter Gunnar Modeens bortgång år 1988 grundades en medaljfond till hans minne. Medaljen utarbetades på basis av den medaljong som Gunnar Modeens familj gett konstnären Matti Haupt i uppdrag att utforma till

Modeens 70-årsdag år 1965. Mot-tagaren av medaljen väljs av styrelsen för Statistiska Samfundet i Finland och medal-jen överlåts i samband med ett nordiskt statistikermöte. Enligt fondens stadga över-låts medaljen till en betydande nordisk statistiker från det land som respektive år ar-rangerar mötet. Den första medaljen överläts vid Nordiska Statistikermötet i Finland år 1989. Priset utdelas vart tredje år till en meriterad statistiker från det land där Nordiska Statistikermötet anordnas.

Allmänna kriterier för Gunnar Modeen -minnesmedaljen:

 • priset beviljas för en betydande livsgärning inom statistikbranschen.

Den person som tilldelas medaljen:

 • är en expert inom statistikbranschen, som uttryckligen
 • utmärkt sig i det praktiska statistikarbetet
 • är en nordisk, framstående senior expert som uppskattas av sina kolleger,
 • har akademisk examen (magister, licentiat eller doktor) och
 • är villig att ta emot GM-medaljen

Mottagare av GM-minnesmedaljen

Den första medaljen tilldelades Mauno Koivisto, Finlands dåvarande president, som en särskild hedersbetygelse. År 1989 var han beskyddare av Nordiska Statistikermö-tet i Finland som firade 100-årsjubileum för nordisk statistik. Ytterligare en medalj delades ut på mötet och mottagare var professor Eino H. Laurila. Alla mottagare av medaljen:

 • År 1989 — president Mauno Koivisto
 • År 1992 — tilldelades medaljen inte.
 • År 1995 — direktör Poul Jensen, Danmarks Statistik.
 • År 1998 — professor Sven Nordbotten, Universitetet i Bergen.
 • År 2001 — professor Emeritus Gunnar Kulldorf, Umeå universitet.
 • År 2004 — direktör Asta Manninen, Helsingfors stads faktacentral.
 • År 2007 — generaldirektör Hallgrímur Snorrason, Hagstofa, Island.
 • År 2010 — direktör Lars Thygesen, Danmarks Statistik.
 • År 2013 — Liv Hobbelstad Simpson, pensionerad från Statistisk sentralbyrå (SSB) som Head of National accounts och past chair of IARIW
 • År 2016 — Eva Elvers, PhD, pensionerad från Design and Plan & Build and Test som Process owner
 • År 2019 — professor Risto Lehtonen, Helsingfors universitet