Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Tilastoseura r.y., ruotsiksi käännettynä Statistiska Samfundet i Finland r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Seuran tarkoituksena on edistää tilastotiedettä sekä toimia tilastotieteilijöiden ja muiden tilastoalasta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tukee jäsentensä tilastollista tutkimustyötä, toimeenpanee esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä edistää muullakin vastaavalla tavoin jäsentensä ammattitaidon kohottamispyrkimyksiä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja on yhteistyössä muissa maissa toimivien vastaavien yhdistysten kanssa.

3 §
Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, ainaisjäseniä, kirjeenvaihtajajäseniä tai kannattajajäseniä.

4 §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee tilastotieteilijä tai muu tilastoalasta kiinnostunut henkilö, jonka seuran hallitus hyväksyy. Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää. Hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsenen ainaisjäseneksi, mikäli tämä maksaa vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun. Varsinaisen jäsenen jäätyä vanhuuseläkkeelle hänen ei tarvitse suosittaa jäsenmaksua, jos hän on ollut seuran jäsenenä keskeytyksettä viitenätoista lähinnä edeltäneenä vuotena ja maksanut tuolta ajalta jäsenmaksunsa. Jäsenen, joka ei kahdelta vuodelta ole maksanut hänen suoritettavakseen kuuluvaa jäsenmaksua voi hallitus katsoa eronneeksi.

5 §
Kunniajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua tilastotiedettä tai muuta tilastoalaa ansioituneesti edistäneen henkilön. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

6 §
Kirjeenvaihtajajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua jonkun ulkomaisen tilastoalalla ansioituneen henkilön. Kirjeenvaihtajajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä hän suorita jäsenmaksua.

7 §
Kunniajäseneksi voi seuran kokous hallituksen esityksestä hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

8 §
Seuran jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä alueosastoja. Alueosaston johtosääntö ja siihen tehtävät muutokset on alistettava seuran kokouksen hyväksyttäviksi ja siitä on ilmoitettava kokouskutsussa. Alueosaston asioita hoitaa alueosaston vuosikokouksessa valittu johtokunta. Alueosaston taloutta hoidetaan emäseuran alaisuudessa.

9 §
Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat toimintavuodeksi kerrallaan valitut esimies, varaesimies, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään kolme ja enintään kuusi muuta hallituksen jäsentä. Hallitus, jonka puheenjohtajana toimii esimies, nimittää tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, esimies tai varaesimies mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokouksiin voi olla mahdollista etäosallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Mahdollisuudesta etäosallistumiseen ilmoitetaan kokouskutsussa.

10 §
Seuran nimen kirjoittaa esimies yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa tai esimiehen ollessa estyneenä varaesimies yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Maksumääräyksissä seuran nimen kirjoittaa rahastonhoitaja yksin. Hallitus voi määrätä yhdistyksen jäsenen kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

11 §
Tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja seuran hallintoa koskevat asiakirjat on viimeistään tammikuun 20. päivänä annettava seuran tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille, joiden tulee viimeistään tammikuun 31. päivänä antaa hallitukselle seuralle osoitettu kirjallinen kertomus toimittamastaan seuran toiminnan ja hallinnon tarkastuksesta.

12 §
Seuran vuosikokous pidetään helmikuussa. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: 1) hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja seuran tilinpäätös edelliseltä vuodelta 2) tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille 3) jäsenmaksujen määrääminen, 4) päätetään hallituksen jäsenmäärä, vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. 5) esimiehen, varaesimiehen, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä kahden tilintarkastajan tai kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatilintarkastajan tai kahden varatoiminnantarkastajan vaali seuraavaksi toimintakaudeksi.

13 §
Seuran kokouksesta ilmoitetaan sanomalehti-ilmoituksella tai kutsukirjeellä postitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa sekä lisäksi yhdistyksen kotisivulla internetissä. Vuosikokouksesta ja kokouksesta, jossa käsitellään seuran sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista, tämä ilmoitus on tehtävä vähintään 7 päivää ennen kokousta ja muista kokouksista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

14 §
Seuran purkautuessa sen varat on luovutettava seuran päämääriä edistäviin tarkoituksiin. Purkamispäätöksen tekevä kokous määrää tarkemmin varojen käytöstä.