Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Tilastoseura ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 30.4.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Suomen Tilastoseura ry
  c/o Pauliina Ilmonen
  Aalto-yliopisto
  Matematiikan ja systeemianalyysin laitos
  PL 11100 00076 Aalto

 3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
 4. Suomen Tilastoseuran sihteeri (tarkista nykyinen sihteeri täältä)

 5. Rekisterin nimi
 6. Suomen Tilastoseura ry:n jäsenrekisteri.

 7. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 8. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  1. Sopimus Suomen Tilastoseura ry:n jäsenyydestä, jossa rekisteröity on osapuolena.
  2. Yhdistyslain 11 §:n mukainen velvoite ylläpitää jäsenluetteloa.

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Suomen Tilastoseura ry:n yhteydenpito jäseniin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 9. Rekisterin tietosisältö
 10. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja osoite) ja jäsenyyden tyyppi.

  Suomen Tilastoseura ry:n jäsenyyttä tavoittelevista henkilöistä tallennetaan lisäksi jäsenhakemuksen käsittelyä varten mahdolliset tiedot koulutuksesta tai tutkinnosta, ammatista, työ- tai opiskelupaikasta, tiedon siitä miten tilastotiede kuuluu hakijan elämään sekä vapaamuotoiset lisätiedot. Jäsenhakemuksen käsittelyä varten tallennetut tiedot poistetaan, kun jäsenhakemus on käsitelty.

 11. Säännönmukaiset tietolähteet
 12. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

 13. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 14. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa. Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 15. Rekisterin suojauksen periaatteet
 16. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden Suomen Tilastoseura ry:n jäsenten toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

 17. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
 18. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 19. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 20. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).